• پرینت

 

 

خدمات مهندسی ویژه

در کنار خدمات مهندسی اصلی شرکت تانیرتک مانند نصب، راه اندازی و بهره برداری، برخی خدمات تخصصی نیز متناسب با نیاز هر پروژه، توسط این شرکت ارائه می گردد. که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

طراحی تابلوهای خاص: با توجه به شناخت دقیق کارشناسان تانیرتک از نحوه عملکرد تجهیزات نیروگاه، تابلوهای خاص کنترلی و مدیریتی تولید و مصرف، متناسب با هر پروژه توسط این شرکت طراحی و ساخته می گردد. نمونه دیگری از این تابلوهای خاص، تابلوهای مربوط به سنکرونایزینگ نیروگاه با شبکه در شرایط ویژه و غیر از حالت استاندارد می باشد.

طراحی و اجرای سیستم Black Start: این سیستم ها معمولا بصورت استاندارد بر روی تجهیزات نیروگاه های تولید پراکنده نمی باشند و بنابر شرایط خاص هر پروژه طراحی و اجرا می گردند.

طراحی و اجرای سیستم عملکرد جزیره ای نیروگاه: سیستم Islanding در برخی پروژه ها مورد نیاز می باشد که ممکن است تغییر حالت کاری نیروگاه از مد پارالل با شبکه به جزیره ای و بالعکس متناوبا اتفاق بیفتد. کارشناسان شرکت تانیرتک پروژه های مختلفی با این قابلیت را با موفقیت به پایان رسانده اند.

طراحی و مهندسی نیروگاه های کم صدا ( Low Noise) : با توجه به اینکه نیروگاه های مقیاس کوچک اغلب در محل مصرف نصب می گردند ، طراحی و اجرای سیستم های کاهش نویز نیروگاه تا حد مناطق مسکونی یکی از خدماتی است که شرکت تانیر تک ارائه می دهد.